δίκαιος


δίκαιος
3 справедливый, честный

Ancient Greek-Russian simple. 2014.